رعایت تعادل زندگی سالمند با کمک مراقب پرستار = با افزایش طول عمر